elektro-eko

Nasza firma świadczy usługi elektryczne w zakresie: 

instalacji elektrycznych, pomiarów elektrycznych i innych. 
A także inteligentne elektroinstalacje i modernizacje dla domu i przemysłu. 
Jeśteśmy małą firmą dlatego nasze ceny są naprawde konkurencyjne, 
a instalacje elektryczne są niezawodne i bezpieczne. 
Chcemy aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z naszych usług, 
dlatego wszystkie zlecenia wykonujemy profesjonalnie i rzetelnie. 
Zawsze doradzimy i podpowiemy najlepsze rozwiązanie. 
Dajemy gwarancje na wykonane przez nas usługi. 

Wykonujemy:

 • kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych
 • modernizacja i przebudowa istniejących instalacji
 • systemy alarmowe
 • systemy kontroli dostępu
 • monitoring
 • pomiary elektryczne, natężenia oświetlenia
 • instalacje odgromowe
 • instalacje domofonowe, antenowe
 • formalności w ZE
 • złącza kablowe
 • montaż sieci internetowych Posiadamy stosowne uprawnienia SEP oraz Dozoru

Na elektryczności, podobnie jak na medycynie, "zna się" bardzo wiele osób.
Dlatego też często chwytają się za śrubokręt, dokonując napraw i przeróbek
w instalacjach elektrycznych, nie mając często odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
Skutkiem takiego postępowania bardzo często jest porażenie prądem tych lub innych osób, a także pożary spowodowane wadliwą instalacją elektryczną,
o czym można się przekonać w licznych publikacjach prasowych.
Należy z całą powagą podkreślić, że czynności konserwacyjne i naprawy oraz montaż instalacji elektrycznej powinny być wykonywane tylko przez osoby mające odpowiednią wiedzę i stosowne uprawnienia.
Każdy, kto - nie mając właściwego przygotowania - wykonuje jakiekolwiek prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
W Polsce , podobnie jak i w innych krajach, prawo przewiduje kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, aresztu lub kary grzywny w przypadku nie przestrzegania przepisów budowlanych. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 z 2003 r. ,poz. 2016 zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 21 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami) określa obowiązki właściciela lub zarządcy budynku, także w odniesieniu do instalacji elektrycznych. O istnieniu tej ustawy ( i wynikających z niej skutkach ) dowiadujemy się najczęściej za późno, tzn. wtedy, gdy w wyniku porażenia prądem lub pożaru spowodowanego przez wadliwą instalację elektryczną wszczęte zostaje dochodzenie i postępowanie sądowe.

Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych.

Warunki jakie powinny spełniać zabezpieczenia stosowane w instalacji elektrycznej:

- chronić obwód przed przeciążeniem zbyt dużym prądem pobieranym przez zasilane urządzenia
- chronić instalację przed skutkami zwarć spowodowanych uszkodzeniem izolacji przewodów lub urządzeń bądź będących wynikiem nieuwagi lub niewiedzy użytkowników
- wyłączać spod napięcia obwód, w którym nastąpiło uszkodzenie

Najstarszym rozwiązaniem, ale wciąż jeszcze popularnym, jest bezpiecznik z wkładką topikową.
Składa się on ze wstawki dolnej i wkładki topikowej dostosowanej do prądu obciążenia zabezpieczonego obwodu, najczęściej 10 lub 16A oraz główki, w której umieszcza się wkładkę topikową.
Bezpieczniki topikowe są urządzeniami niezapewniającymi dostatecznie szybkiego wyłączenia uszkodzonego obwodu, dlatego można je stosować obecnie tylko w obwodach zasilających jako zabezpieczenie przelicznikowe. W obwodach zalicznikowych (odbiorczych) należy stosować wyłączniki nadprądowe.
Oczywiście musi być zastosowana zasada selektywności działania między tymi zabezpieczeniami. 
Wyłączniki nadprądowe wyposażone są w zwłoczny wyzwalacz termiczny (bimetalowy), reagujący na trwałe przeciążenie zbyt dużym prądem, oraz w bezzwłoczny wyzwalacz elektromagnetyczny, zapewniający ochronę przed skutkami zwarć.
Przy doborze wyłączników nadprądowych należy zwracać uwagę na charakterystyki czasowo-prądowe, które podawane są przez producentów.
Trzeba też uwzględniać spodziewane obciążenie obwodu oraz obciążalność prądową przewodów.
W instalacjach domowych najczęściej stosuje się wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe na prąd znamionowy 10 względnie 16A.
   Wyłączniki instalacyjne nadprądowe o charakterystyce B służą do ochrony odbiorników niewrażliwych na przeciążenia termiczne i o małych prądach rozruchowych, czyli do zabezpieczenia obwodów zasilających urządzenia oświetleniowe i grzejne.
   Wyłączniki o charakterystyce C należy stosować w obwodach zasilających silniki o niewielkich mocach, rzędu od części kilowata do kilku kilowatów. 
   Zaś wyłączniki o charakterystyce D są przeznaczone do zabezpieczenia obwodów zasilających duże silniki, zatem w domach jednorodzinnych rzadko znajdują zastosowanie. 

Polskie normy przewidują, a w niektórych przypadkach wręcz nakazują (łazienki, pomieszczenia z basenem itp.) stosowanie w instalacjach elektrycznych wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, które skonstruowano na świecie już w latach 30 XX wieku. Jednak w instalacjach zaczęto je stosować dopiero w latach 60 XX wieku, a w Polsce jeszcze później. Aparaty te szybko się rozpowszechniły, gdyż stwierdzono, że dzięki nim zmniejszyła się od 3 do 5 razy liczba śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym. Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy jest wyposażony w element wykrywający upływ prądu do ziemi w chronionej instalacji, tzw. transformator Ferrantiego. Upływ taki może być spowodowany kontaktem bezpośrednim człowieka z częścią znajdującą się pod napięciem lub po dotknięciu fragmentu o osłabionej izolacji. 
Inną przyczyną upływu prądu mogą być uszkodzenia instalacji lub zasilanych z niej urządzeń elektrycznych. 

Zarówno nowe jak i modernizowane instalacje elektryczne powinny być
wyposażone w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
Konieczność stosowania tych urządzeń zapisana jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 75 poz. 690) zasady ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych określone są
w normie PN-IEC 60364-4-443.

Większość niebezpiecznych przepięć w instalacji elektrycznej, które mogą
uszkodzić lub zakłócić pracę urządzeń występuje w wyniku:
- Bliskich lub bezpośrednich wyładowań atmosferycznych w budynek
- Procesów łączeniowych odbiorników o dużej mocy
- Przepięć spowodowanych elektrycznością statyczną

Przeciążenia mogą osiągać wartość wielokrotnie przekraczającą wytrzymałość udarową urządzeń.
Aby zapobiec ich uszkodzeniu, stosuje się wewnątrz budynku trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej:
B, C, D / klasy I, II, III. Badania wykazały, że uszkodzeni mogą ulec urządzenia, 
które znajdują się w obszarze do 1000m od miejsca uderzenia pioruna. 
Źródłem zagrożenia dla instalacji elektrycznej oprócz bezpośrednich wyładowań 
atmosferycznych w instalację odgromową budynku i napowietrzną linię zasilającą 
może być także m. in. Uderzenie pioruna w metalowe elementy ogrodzeń np. coraz częściej spotykane bramy kute.
Przepływ prądu piorunowego przez elementy bramy może powodować przenikanie przepięć do instalacji elektrycznych poprzez domofony i napędy bram.

  W stosunku do pozostałej aparatury zabezpieczającej, ograniczniki
klasy B, B+C oraz C powinny być instalowane przed wyłącznikami różnicowoprądowymi od strony zasilania, a za głównymi zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi.
Takie podłączenie zapobiega wyzwoleniu prawidłowo działającego wyłącznika różnicowoprądowego (a tym samym powstaniu przerwy w zasilaniu instalacji) przy zdziałaniu ogranicznika.
Ponadto wyłączniki różnicowoprądowe chronione są w ten sposób przed udarem prądowym w chwili powstania przepięcia.
Odporność udarowa standardowych wyłączników różnicowoprądowych jest mniejsza od odporności ograniczników przepięć i wynosi 250 A.
Ograniczniki warystorowe charakteryzują się prądem upływu, które może powodować zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego zainstalowanego przed ogranicznikiem.

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl